اخبار شرکت گلستان > مسابقه طراحی لیوان چای خوری گلستان

شرکت گلستان برگزار میکند: مسابقه بزرگ طراحی لیوان چای خوری گلستان
شرکت کنندگان در این طرح میتوانند آثار خود را تا تاریخ 31 اردیبهشت ماه 1390 ارسال نمایند. برای نفرات برنده مسابقه بزرگ طراحی لیوان چای خوری جوایز نقدی ارزنده ای در نظر گرفته شده است که به شرح ذیل میباشد:
جایزه نفر اول: 30 میلیون ریال
جایزه نفر دوم: 15 میلیون ریال
جایزه نفر سوم: 8 میلیون ریال
" بزودی اسامی جهت حضور در مرحله دوم اعلام خواهد گردید"